Chief Accountant 财务经理 ở Công Ty TNHH Want Want Việt Nam: 21241 – Tuyencongnhan.vn

Chief Accountant  财务经理 ở Công Ty TNHH Want Want Việt Nam: 21241 – Tuyencongnhan.vn
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Tiếng Trung  ở Công Ty TNHH Want Want Việt Nam: 21241 - Tuyencongnhan.vn

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Hạn nộp
30/09/2020

Mức lương
Thỏa thuận

Số lượng
1

Giờ làm việc
Giờ hành chính

Địa điểm
Tiền Giang

Lĩnh vực
Thực phẩm/ Đồ uống

Ngành nghề
Kế toán

Vị trí
Giám đốc/ Trưởng BP

Mô tả công việc

Job Purpose/工作目的:
1. Provide leadership, direction, and management of the finance and accounting department.
提供财务和会计部门的领导,指导和管理。
2. Provide the strategic recommendation to the CEO & management team on financial related matters to support the company business plan to achieve the business goals.
向CEO和管理团队提供有关财务相关事宜的战略建议,以支持公司业务计划以实现业务目标。
Duties/主要职责:
1.Develop and maintain guidance on finance and accounting policies and procedures
制定和维护财务和会计政策和程序的指导
2.Be a right supportive to CEO and management team to produce the business performance report (monthly, quarterly, yearly).
正确地支持CEO和管理团队制作业务绩效报告(每月,每季度,每年)
3.Manage the company financial performance in an effective and efficient way
以有效和高效的方式管理公司财务业绩
4.Establish and maintain effective working relations with professional counterparts and external parties to support the company in identifying new business opportunities
与专业对口方和外部方建立并保持有效的工作关系,以支持公司发现新的商机
5.Be involved in negotiation process with the brand about trade term
参与与品牌有关贸易术语的谈判过程
6.Understand and mitigate key elements of the company’s risk profile
了解并减轻公司风险状况的关键要素
7.Monitor all open legal issues involving the company
监控涉及公司的所有公开法律问题
8.Construct and monitor reliable control systems
构建和监控可靠的控制系统
9.Ensure that the company complies meet all legal and regulatory requirements; record keeping meets the requirements of auditors and government authorities.
确保公司符合所有法律和监管要求;记录保存符合审计员和政府机构的要求。

Quyền lợi được hưởng

– Được tham gia đầy đủ các chính sách đãi ngộ của công ty, được tham gia đầy đủ bảo hiểm và nghỉ phép theo quy định của luật lao động
– Máy tính xách tay
– Cơ hội tham gia các khóa đào tạo.
– Các hoạt động dã ngoại .
– Và rất nhiều các phúc lợi khác …

Yêu cầu công việc

资格和学历要求

1. At least 5 years experiences at the same position in trading and manufacturing industry. 

至少5年在贸易和制造业同一职位的经历。 

2. Age of 30 +, female priority

年龄30岁以上,女性优先

3. Be proficient in following financial policies 

精通以下财务政策 

Professional Skill/专业技术:

BA degree or higher in Accounting, Finance, Audit or related field, Master degree is preferred;

会计,财务,审计或相关领域本科或以上学历,硕士学位优先; 

Extensive knowledge in business, finance, marketing, human resource management; 

丰富的商业,金融,营销,人力资源管理知识; 

SAP and/ or ERP executive/ deployment experiences 

SAP和/或ERP执行/部署经验

Yêu cầu hồ sơ

Gửi CV tiếng Trung hoặc Tiếng Anh qua email: NgocManh@want-want.com

Thông tin thêm

Công Ty TNHH Want Want Việt Nam

Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Người liên hệ: Phòng nhân sự

Điện thoại: 01687.243.917

Nói rõ bạn biết thông tin từ website Việc Làm Tiền Giang.Vn – Xin cảm ơn!