HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X tổ chức Kỳ họp thứ nhất vào ngày 30/6/2021

HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X tổ chức Kỳ họp thứ nhất vào ngày 30/6/2021

(THTG) Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm họp: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

IMG_20201208_085811

 

Hop hoi dong nhan dan

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. Ảnh: Phan Quyền

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X

I. NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do.

1. Chào cờ.

3. Giới thiệu đại biểu.

4. Giới thiệu Chủ tọa Kỳ họp.

II. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX báo cáo về dự kiến Chương trình Kỳ họp.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp.

3. Chủ tọa Kỳ họp phát biểu khai mạc Kỳ họp.

4. Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền:

5.1. Bầu Ban kiểm phiếu.

5.2. Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5.3. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5.4. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5.5. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

5.6. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, các Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X ra mắt. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5.7. Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.8. Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.9. Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.10. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra mắt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay mặt phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5.11. Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

8. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X phát biểu bế mạc Kỳ họp.

9. Chào cờ bế mạc Kỳ họp./.