Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy