Tiền Giang: Ban hành Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cấp độ 2

Ngày 17-10-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch 295 Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.