Tiền Giang: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR-Code

Tiền Giang: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR-Code

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang vừa hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR-Code trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, thẩm quyền cấp giấy đi đường thực hiện theo nguyên tắc: Về thẩm quyền, quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 5391/UBND-NC ngày 20-9-2021 về việc triển khai phần mềm ứng dụng nhận diện giấy đi đường qua mã QR-Code. Trong đó lưu ý: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành nào, lĩnh vực nào, địa phương nào thì ngành đó, địa phương đó chịu trách nhiệm xét duyệt, cấp giấy đi đường đúng theo quy định; bám sát các quy định về phòng, chống dịch tại từng địa phương, lĩnh vực để kiểm soát việc ra đường cho phù hợp”.


Tiền Giang khai thực hiện Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR-Code trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang. Ảnh: TL.

Việc cấp giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử chỉ áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương đối với các trường hợp lưu thông trên đường theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 có liên quan đến quy định về việc cấp giấy đi đường thì phải có nội dung thực hiện ứng dụng, cập nhật việc cấp giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử được kịp thời, phù hợp và hiệu quả phuc vụ cho công tác quản lý, kiểm soát việc cấp giấy đi đường đúng theo quy định.

Việc ký số đối với cấp giấy đi đường điện tử được thực hiện theo 02 hình thức: Đối với các cơ quan, đơn vị được cấp thiết bị ký số thì sử dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị để thực hiện ký số trên giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa được cấp thiết bị ký số, thực hiện in giấy đi đường từ hệ thống Một cửa điện tử; trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tay và cập nhật vào hệ thống phần mềm, chuyển trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Về việc cấp phát tài khoản, phân quyền sử dụng hệ thống: Đối với các cơ quan, đơn vị không áp dụng hệ thống Một cửa điện tử (như với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh…) thì lập danh sách người dùng theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để được tạo lập và cấp phát tài khoản, phân quyền phù hợp cho việc cấp giấy đi đường của cơ quan, đơn vị.

Đối với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, đơn vị ngành dọc tại cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp danh sách đăng ký tài khoản trên địa bàn huyện (theo Mẫu đính kèm) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa sẵn sàng về đường truyền, nhân sự để triển khai áp dụng việc cấp giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử khẩn trương triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu để áp dụng phần mềm.

Trong thời gian chờ được cấp phát tài khoản sử dụng thì thực hiện cấp giấy đi đường theo Mẫu giấy đính kèm với hình thức thủ công như trước đây. Sau khi được cấp phát tài khoản, phân quyền sử dụng hệ thống thì thực hiện cập nhật tất cả các giấy đi đường đã cấp vào hệ thống để phuc vụ công tác quản lý, thống kê.

Trường hợp người dân không có thiết bị di động thông minh, không thể tự đăng ký có thể liên hệ với cơ quan chức năng để đăng ký bằng phương pháp thủ công (theo mẫu và cán bộ nhập vào dữ liệu, xét duyệt trên hệ thống), sau đó in giấy đi đường cấp cho người dân.

Trước đó, vào ngày 20-9-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND và Công văn số 5391/UBND-NC ngày 20-9-2021 về việc triển khai phần mềm ứng dụng nhận diện giấy đi đường qua mã QR-Code. Xem chi tiết tại: Quyết định 2476.

Nguồn: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202109/tien-giang-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-quy-che-quan-ly-van-hanh-cap-giay-di-duong-co-ma-qr-code-935173/