Tiền Giang: Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiền Giang: Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Lực lượng Vũ trang nhân dân vững mạnh, Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Công an tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại địa phương.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP   

Trước hết, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định 77 ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (nay là Nghị định 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng).

Tiền Giang: Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị giao ban về thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ.

Nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội, Công an và các ngành, địa phương, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực, sức chiến đấu của các Lực lượng Vũ trang nhân dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, quyết định, phương án đảm bảo an ninh trật tự, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tập trung đông người.

2 ngành thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Kết luận 57 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Kết luận 10 của Bộ Chính trị tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế – xã hội trên hướng chiến lược Tây Nam của Tổ quốc… Phối hợp rà soát, thẩm định về an ninh, quốc phòng theo thẩm quyền trong việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” VỮNG CHẮC

Song song đó, Công an tỉnh luôn chú trọng quán triệt trong toàn lực lượng thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong mọi hoạt động. Tích cực, đổi mới công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn. Cụ thể, qua 10 năm đã chuyển hóa 52/52 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (đạt 100%); củng cố, duy trì, nâng chất hoạt động của hơn 13.000 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…

Đặc biệt, vừa qua, Công an, Quân đội luôn là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn trong dịch bệnh Covid-19; khắc phục hạn, mặn mùa khô năm 2016 và 2019.

Trên lĩnh vực an ninh, lực lượng Công an đã tổ chức tốt các biện pháp công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ và bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điếm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng tổ chức tại tỉnh.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã thể hiện vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn. Chủ động phòng ngừa, kết hợp với chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, quyết tâm kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. So với 10 năm trước, tỷ lệ điều tra và khám phá án luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Năm 2022, tội phạm trật tự xã hội xảy ra 630 vụ/781 vụ, giảm 151 vụ so với năm 2013; năm 2022, điều tra, khám phá 499 vụ, đạt tỷ lệ gần 80%, tăng 1,7% so với năm 2013 (năm 2013, điều tra, khám phá 605 vụ, tỷ lệ 77,5%).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng Quân đội nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ. Trong 10 năm, đã phối hợp tổ chức 3 cuộc diễn tập, diễn tập khu vực phòng thủ vào các năm 2016, 2020 và 2022.

2 ngành đã chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong 10 năm, đã tổ chức các lớp giáo dục quốc phòng, an ninh cho gần 400 ngàn lượt chức sắc, học sinh, sinh viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.