Tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trong đấu tranh phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trong đấu tranh phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ năm 2023 với chủ đề: “Vai trò của tuổi trẻ Đoàn Khối trong việc nhận biết, đấu tranh phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng“.